Advertisement
   GALERIA FOTOGRAFII  |  MAPA SERWISU  |  KONTAKT  |  BIP   
Sobota 9 Grudnia 2023
  

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Image

Wejdź

Wejdź - Gminny Klub Sportowy Rzgów

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wyszukiwarka
AKTUALNOŚCI
23 października 2015 r. - Informacja z X Sesji Rady Gminy Rzgów Drukuj E-mail
Image
Informacja  z  X Sesji Rady Gminy Rzgów
 
W dniu  23 października 2015r. odbyła się X Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 14 radnych. Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przedstawienie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokółu z IX Sesji Rady Gminy Rzgów.
4.      Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
5.      Wnioski i zapytania radnych.
6.      Przeprowadzenie wyborów ławników sądowych.
7.      Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)      w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rzgów na lata 2015-2030”.
b)      w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów”.
c)      w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015r.
d)      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2015-2018”.
e)      w sprawie  zmiany uchwały nr 40/11 Rady Gminy Rzgów z dnia 12.05.2011r. w sprawie zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Rzgów do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.
f)       w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Rzgów partnerskiego projektu systemowego pt. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego: w ramach Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
g)      w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rzgów.
h)      w sprawie zaopiniowania cen za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na 2016r. proponowanych przez Spółkę Miejski Zakład Gospodarki Odpadami komunalnymi sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.
i)        w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
8.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania  radnych.
9. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Rzgów o złożonych oświadczeniach majątkowych.
10.  Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
11.  Zamknięcie obrad.
Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy przeprowadziła tajne głosowanie w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019.
Do Sądu Okręgowego w Koninie wybrana została Mariola Budzińska, a do Sądu Rejonowego w Koninie wybrano: Alicję Dorotę Ciesielską i Annę Grażynę Rek – do sądu pracy.
Następnie Rada Gminy rozpatrzyła i jednogłośnie przyjęła wszystkie ujęte w porządku obrad projekty uchwał.
Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.
Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.
 
 
 
< Poprzedni   Następny >
Wejdź

Wejdź

Wejdź

Logo
Wejdź

Wejdź

Wejdź
Wejdź

Wejdź
Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź