Advertisement
   GALERIA FOTOGRAFII  |  MAPA SERWISU  |  KONTAKT  |  BIP   
Sobota 9 Grudnia 2023
  

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Image

Wejdź

Wejdź - Gminny Klub Sportowy Rzgów

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wyszukiwarka
AKTUALNOŚCI
29 grudnia 2015 r. - Informacja z XII Sesji Rady Gminy Rzgów Drukuj E-mail
Image W dniu 29 grudnia 2015 r. odbyła się XII Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięli wszyscy radni.
Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z XI Sesji Rady Gminy Rzgów.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
5. Wnioski i zapytania radnych.
6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016-2020.
7. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2016.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r.
b. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r.
c. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015r.
d. w sprawie ustalenia trybu przekazywania i rozliczania dotacji udzielanych przez Gminę Rzgów dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
e. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
f. w sprawie zmiany uchwały nr 62/15 Rady Gminy Rzgów z dnia 23 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów”,
g. w sprawie zmiany uchwały nr 73/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
10. Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
11. Zamknięcie obrad.
 
Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do uchwalania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016-2020 i budżetu gminy na rok 2016. Projekty tych dokumentów wcześniej zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu oraz przez wszystkie komisje Rady Gminy. Po odbytej dyskusji i uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień Rada Gminy jednomyślnie przyjęła WPF na lata 2016-2020, w której głównymi zaplanowanymi wydatkami są: 1,3 mln zł na głęboką termomodernizację kompleksu budynków ogrzewanych z kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie, 1,2 mln zł na głęboką termomodernizację kompleksu budynków ogrzewanych z kotłowni Zespołu Szkół w Sławsku, 1,5 mln zł na przebudowę dróg na terenie gminy – rozwój infrastruktury drogowej, 5,1 mln zł na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie w ramach obszaru strategicznej interwencji).
Następnie 13 głosami „za” przy 2 „wstrzymujących się” został uchwalony budżet gminy na rok 2016. Planowana kwota dochodów budżetowych ogółem wynosi 21.188.000,00 zł, a kwota wydatków ogółem wynosi 21.454.680,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne – 2.487.925,43 zł, tj. 11,6% ogółu wydatków, wydatki jednostek oświatowych – 10.169.385,00 zł, tj. 47,4% wydatków ogółem. Planowane zadłużenie na koniec roku 2016 wyniesie 743.272,15 zł.
Następnie Rada Gminy rozpatrzyła i przyjęła jednomyślnie wszystkie pozostałe projekty uchwał.
Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.
Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

 
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
< Poprzedni   Następny >
Wejdź

Wejdź

Wejdź

Logo
Wejdź

Wejdź

Wejdź
Wejdź

Wejdź
Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź