Advertisement
   GALERIA FOTOGRAFII  |  MAPA SERWISU  |  KONTAKT  |  BIP   
Sobota 9 Grudnia 2023
  

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Image

Wejdź

Wejdź - Gminny Klub Sportowy Rzgów

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wyszukiwarka
AKTUALNOŚCI
30 listopada 2015 r. - Informacja z XI Sesji Rady Gminy Rzgów Drukuj E-mail
Image W dniu 30 listopada 2015r. odbyła się XI Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 14 radnych.
Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z X Sesji Rady Gminy Rzgów.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
5. Wnioski i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach podatkowych:
a. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do naliczania podatku rolnego,
b. w sprawie stawek podatku od nieruchomości,
c. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,
d. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
e. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych – deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
7. Rozpatrzenie pozostałych projektów uchwał:
a. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków,
b. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzgów,
c. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015r.
d. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
e. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016,
f. w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym
2014-2015.
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
10. Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
11. Zamknięcie obrad.

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy rozpatrzyła projekty uchwał w sprawach podatkowych i przyjęła je jednomyślnie. Cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa do naliczania podatku rolnego obniżono w stosunku do ceny ustalonej przez GUS do kwoty 50,- zł/dt. Stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych pozostawiono na niezmienionym poziomie.
Następnie Rada Gminy rozpatrzyła i przyjęła wszystkie pozostałe projekty uchwał. Uchwalono na rok 2016 taryfę za odprowadzane ścieki dla gospodarstw domowych i pozostałych, w tym również za ścieki dowożone w kwocie 4,64zł/1m3 oraz dopłatę do tej taryfy w wysokości 0,81 zł do każdego m3 ścieków.
Rada przeanalizowała i zaakceptowała informację o realizacji zadań oświatowych w ubiegłym roku szkolnym.
Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.
Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.
 
Image Image Image Image Image Image
< Poprzedni   Następny >
Wejdź

Wejdź

Wejdź

Logo
Wejdź

Wejdź

Wejdź
Wejdź

Wejdź
Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź